با انتقال دامنه خود به ویروهاستینگاز کلیه مزایا و سرویس های دامین ویروهاستینگ بهرمند شوید. ویروهاستینگ بابت انتقال دامنه هزینه ای دریافت نمی نماید و تنها هزینه تمدید دامین به مدت یکسال مطابق با جدول تعرفه دامین ها اخذ خواهد شد.            انتقال دامنه