تعرفه های نمایندگی وکاربری پیامکISPاس ام اس نماینده شرکت ویروهاستینگ

پلن نمایندگی

230000 تومان نامحدود
افزودن بی نهایت کاربر
افزودن بی نهایت نماینده
شارژ آنلاین برای کاربران
خطوط اختصاصی
مدیریت کاربران
ثبت دامنه
ثبت ترمینال
ثبت نام های آنلاین
درگاه آنلاین پرداخت
بدون نیاز به شارژ
شماره اختصاصی رایگان
مدیریت نمایندگان مجموعه
شامل امکانات کاربران

پلن AS

30000 تومان سالیانه
رسال سریع
ارسال از دفترچه های تلفن
دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس جنسیت و سن
رسال منطقه ای ایرانسل
رسال کد پستی همراه اول
ارسال منطقه ای کشوری
رسال مشاغل
ارسال از فایل csv,txt
ارسال بین المللی
ارسال WAP
ارسال پیام MMS
یک خط اختصاصی و100پیامک

پلن A+

20000 تومان سالیانه
رسال سریع
ارسال از دفترچه های تلفن
دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس جنسیت و سن
رسال منطقه ای ایرانسل
رسال کد پستی همراه اول
ارسال منطقه ای کشوری
رسال مشاغل
ارسال از فایل csv,txt
ارسال بین المللی
ارسال WAP
ارسال پیام MMS
100پیامک

پلن B

10000 تومانماهانه
رسال سریع
ارسال از دفترچه های تلفن
دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس جنسیت و سن
رسال منطقه ای ایرانسل
رسال کد پستی همراه اول
ارسال منطقه ای کشوری
رسال مشاغل
ارسال از فایل csv,txt
ارسال بین المللی
ارسال WAP
ارسال پیام MMS
نقشه کدپستی و30پیامک هدیه

پلن A

5000 تومان سالیانه
رسال سریع
ارسال از دفترچه های تلفن
دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس جنسیت و سن
رسال منطقه ای ایرانسل
رسال کد پستی همراه اول
ارسال منطقه ای کشوری
رسال مشاغل
ارسال از فایل csv,txt
ارسال بین المللی
ارسال WAP
ارسال پیام MMS
نقشه کدپستی