دامنه com

34800 تومان

سالیانه

به مدت 1یکسال
کنترل پنل دامنه
دی ان اس اختصاصی
ثبت آنی به همراه CPanel

دامنه INFO

33400 تومان

سالیانه

به مدت 1یکسال
کنترل پنل دامنه
دی ان اس اختصاصی
ثبت آنی به همراه CPanel

دامنه ORG

33000 تومان

سالیانه

به مدت 1یکسال
کنترل پنل دامنه
دی ان اس اختصاصی
ثبت آنی به همراه CPanel

دامنه net

34800 تومان

سالیانه

به مدت 1یکسال
کنترل پنل دامنه
دی ان اس اختصاصی
ثبت آنی به همراه CPanel

دامنه IR

5000 تومان

سالیانه

به مدت 1یکسال
کنترل پنل دامنه
دی ان اس اختصاصی
ثبت آنی به همراه CPanel