مشاهده مقدار فضای مصرف شده توسط فایل ها در CPanel

برای مشاهده مقدار فضای اشغال شده توسط فایل در سی پنل مراحل زیر را دنبال کنید.

ابتد مطابق تصویر از پنجره Files بر روی Disk Space Usage که با رنگ قرمز مشخص شده است کلیک کنید.

آموزش مشاهده مقدار حجم مصرف شده در سی پنل

پس از ورود به صفحه Disk Space Usage مطابق تصویر زیر میتوانید جزئیات حجم مصرفی سایت را مشاهده کنید.

آموزش مشاهده مقدار حجم مصرف شده در سی پنل