برای تغییر رابطهای دامنه ir. مطابق تصویر زیر عمل نمایید:

 

۱- ابتدا وارد سایت ایرنیک به نشانی اینترنی www.nic.ir شوید.
۲- بر روی گزینه ” ورود” کلیک نمائید.

 

 

۳- شناسه کاربری خود را در این کادر وارد نمائید.
۴- رمز عبور خود را در این کادر وارد نمائید.
۵- گزینه” ورود ” را انتخاب نمائید.

پس از ورود به سایت ایرنیک، از قسمت دامنه های من، نام دامنه مورد نظر خود را جستجو نمائید.
۶- دامنه مورد نظر را انتخاب نمائید.
۷- گزینه ” تغییر رابط ها” را انتخاب کنید.

۸- برای تغییر “رابط اداری” ،گزینه شناسه کاربری دیگر را انتخاب نمائید.(رابط اداری امکان تغییر رابط مالی و فنی را نیز دارد)
۹- شناسه مورد نظر به عنوان مثال شبکه دی یعنی da50-irnic را در این کادر وارد نمائید.

۱۰- برای تغییر “رابط فنی” ،گزینه شناسه کاربری دیگر را انتخاب نمائید. (رابط فنی امکان تغییر DNS را دارد)
۱۱- شناسه مورد نظر به عنوان مثال شبکه دی یعنی da50-irnic را در این کادر وارد نمائید.
در صورت انتخاب نماینده به عنوان رابط فنی از طریق سایت نماینده می توانید DNS دامنه را تغییر دهید.

۱۲- برای تغییر “رابط مالی” ،گزینه شناسه کاربری دیگر را انتخاب نمائید.
۱۳- شناسه مورد نظر به عنوان مثال شبکه دی یعنی da50-irnic را در این کادر وارد نمائید.

۱۴- گزینه ” اعمال ” را جهت ذخیره تغییرات صورت گرفته انتخاب نمائید.